Bewoners en overheid hebben elkaar hard nodig in 2022!

357AC48E-F7B5-4F9F-8F4B-647576D08E9F

Ondanks de vertrouwensbreuk tussen burgers en overheid op veel terreinen, zullen we met elkaar aan de slag moeten om de energietransitie op tijd af te krijgen. Zo niet dan is Gouda750 volgend jaar het laatste grote feest en kunnen we Gouda1000 zeker niet vieren (wethouder Niezen).

Binnenkort hebben we een nieuw kabinet en vanaf maart 2022 een nieuwe Goudse gemeenteraad. Iedereen snapt dat flinke subsidies en het verschuiven van lasten naar CO2-uitstoot nodig zijn om bewoners individueel maar ook gezamenlijk te helpen overstappen naar een andere warmtebron (elektrisch, bodem-/oppervlaktewater of anderszins). Daarnaast is het de uitdaging hen te verleiden tot minder CO2-uitstoot (isoleren, oplettend gedrag).

Deze keer daarom een wat uitgebreider artikel over hoe de Goudse overheid en bewoners elkaar gaan vinden in onze wijk Achterwillens. Wat hebben de lokale politieke partijen op 8 december in de gemeenteraad besloten over de Transitie Visie Warmte (TVW)? En wat betekent de uitvoering daarvan voor de wijk Achterwillens?

Gevolgen TVW voor Achterwillens in 2022

In 2022 gaan we merken dat in Achterwillens de TVW in werking treedt. Maar hoe dan?

  1. Isolatieprogramma

Het gemeentelijke isolatieprogramma krijgt door een op 8 december aangenomen CDA-motie een flinke impuls als onderdeel van het Nationaal Isolatieprogramma. De raad trekt €50.000 uit om dit Goudse Isolatie Programma een vliegende start te geven. Bewoners uit de Slagenbuurt kunnen nu al intekenen op collectieve inkoop van isolatie maatregelen op wijkniveau via deze link. De werkgroep Energie uit Achterwillens gaat deze collectieve inkoop combineren met de subsidie- en organisatiemogelijkheden die het (nationale/lokale) isolatieprogramma biedt. In het eerste kwartaal van 2022 gaan we bovendien voor Oud Achterwillens en de wethouder Venteweg de collectieve mogelijkheden voor isolatie in kaart brengen.

2. Verkenningsblok

Middenwillens West is vanaf januari 2022 verkenningsblok. Een gemeentelijk projectleider gaat samen met de bewoners een plan ontwikkelen voor individuele en collectieve oplossingen om uiteindelijk van het aardgas als warmtebron af te komen. De werkgroep Energie uit Achterwillens is bereid op verzoek hieraan mee te denken/werken.

3. Aquathermie verkennen

In de TVW staat de winning van warmte uit de Reeuwijkse Plas als een goede, financieel aantrekkelijke alternatieve warmtebron voor de Slagenbuurt+ . De werkgroep Energie uit Achterwillens wil dit samen met belangstellenden uit de wijk en elders uit Gouda verkennen op zijn (on)mogelijkheden en gevolgen. Dat is een bijdrage aan de verkenning hoe de warmtenetten besturing in Gouda vorm kan krijgen. Daarmee bereiden we ons voor op het WUP dat vanaf 2025 ook voor de Slagenbuurt in ontwikkeling zal komen volgens de TVW.

Voor geïnteresseerden inde lokale politiek volgt nu de kern van de besluitvorming in de Goudse Gemeenteraad.

Waar komt de op 8 december in de raad besloten warmte transitie voor Gouda op neer?

Om in 2040 CO2-neutraal te zijn en een andere warmtebron dan aardgas te hebben begint Gouda volgens de TVWin 2022 met het volgende.

– projectleiding:

er is 5 dagen per week projectleiding om in twee verkenningsblokken (Plaswijk-kern en Middenwillens-West) met bewoners en andere betrokken partijen  te komen tot een Wijk Uitvoeringsplan (WUP) in ongeveer 2 jaar; daarnaast nog een paar dagen om vrijwillige bewoners initiatieven in buurten te ondersteunen;

– participatie:

er is veel ruimte om de participatie bij het WUP  in te richten naar de wensen van betrokkenen; het WUP voor Middenwillens West en Plaswijk kern wordt uiteindelijk uiterlijk december 2023 door de gemeenteraad vastgesteld en leidt uiteindelijk in 2031 tot een andere warmtebron dan aardgas in deze twee buurten;

– financiën:

de gemeente heeft verder geen geld (over) om bewoners te subsidiëren om die andere warmtebronnen en vermindering van CO2-uitstoot (isoleren) grootschalig mogelijk te maken. Het wachten is op de rijksprogramma’s ter bevordering van de energietransitie (zie nieuwe regeer akkoord).

– warmtenetten:

niet in de TVW zelf maar in het begeleidend schrijven van B&W wordt aangekondigd dat de gemeentelijke (be)sturing van te ontwikkelen warmtenetten versneld ter hand wordt genomen.

 

Invloed die de gemeenteraad op 8 december nam op de voorgestelde TVW:

Op 8 december heeft de gemeenteraad over 2 amendementen en 5 moties bij de TVW een besluit genomen. Hierna volgen de uitslagen van de stemmingen, een link naar de moties en de amendementen met een korte typering van de moties en amendementen.

  1. Gouds Isolatie Programma

Unaniem was de raad in het besluit om in 2022 een Gouds Isolatie Programma (GIP) op te stellen en daar eenmalig €50.000 aan te besteden (uit de algemene reserves).

2. Extra ondersteuning buurtinitiatieven 

Minder eensgezind, maar wel in meerderheid, besloot de raad om voor 2022 uit eigen middelen €100.000 beschikbaar te stellen voor andere buurt initiatieven dan die van de verkenningsblokken. Zo hoeven actieve burgers niet te wachten totdat hun buurt officieel aan de slag gaat met een Wijk UitvoeringsPlan. (open de link naar het amendement door op de afbeelding hiernaast te klikken)

 

 

 

3. Vroegtijdig betrekken huurders bij energietransitie

Eensgezind was ook de raad in haar besluit om huurders van woningbouwcorporaties te betrekken bij de Wijk Uitvoering Plannen en de samenhang erin. Huurders hoeven qua betrokkenheid niet te wachten op de besluiten van hun verhuurder. (open de link naar het PvdA-amendement door op de afbeelding hiernaast te klikken)

 

 

 

 

4. Opschuiven doel CO2-neutraal van 2040 naar 2050

Een nogal pittige discussie ontstond over het realiteitsgehalte om in 2040 de doelen van de energie transitie gehaald te hebben. Voorstanders van de motie om op te schuiven naar 2050 vroegen zich af of het wel haalbaar was en waarom Gouda zou afwijken van het landelijke doel 2050. Tegenstanders verdedigden het doeljaar 2040 door te stellen dat zonder ambitie er geen vooruitgang komt en riepen de voorstanders op om 10 jaar na het formuleren van het doeljaar 2040 eindelijk mee te werken om versneld werk te maken van de warmtetransitie. Van uitstel kwam tot nu toe uitstel (en dus uiteindelijk afstel)! (open de link naar het SGP-amendement door op de afbeelding hiernaast te klikken).

 

5. Raad vaker informeren over voortgang TVW

Nu er zoveel onduidelijkheid heerst over (landelijke) financiering en lokale aanpak, was de raad unaniem in haar besluit de vinger wat vaker aan de pols te houden. In de TVW staat namelijk een 2 tot 5 jarige bijstelling op initiatief van B&W. Dat gaat dus nu eerder en vaker gebeuren (open de link naar het VVD-amendement door op de afbeelding hiernaast te klikken).

 

 

 

6. Woonlasten neutraliteit

Ook was de raad het eens over de VVD-motie dat de raad in haar besluiten de vergelijking moet kunnen beoordelen tussen individuele en collectieve kosten van oplossingen (open de link naar het amendement door op de afbeelding hiernaast te klikken).

 

 

 

7. Energiearmoede

In deze GL/PvdA-motie roept de raad het college op om in het tweede kwartaal de raad te informeren over de aard, omvang en mogelijke regelingen rond energiearmoede. En daarbij vooral ook te kijken naar andere gemeenten (open de link naar het amendement door op de afbeelding hiernaast te klikken).

 

 

 

 

Tenslotte:

De raad heeft op 8 december 2021 uiteindelijk de TVW bij meerderheid vastgesteld. Tegen stemden GoPo, Gouda Vitaal, de SGP en de SP.

 

 

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op ons nieuws en ontvang een e-mail als er een nieuw bericht is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

Gezocht: ervaringen met plaatsen kunstofkozijnen

Testers gezocht voor de BuurtWarmteWijzer App!

Achterwillens aan de slag met BuurtWarmteWijzer

Een warmtenet in onze wijk? Doe en denk met ons mee!

Subsidiepot voor verduurzaming aangevuld!

Gratis Goudse energiecoach worden?

Achterwillens duurzaam op Duurzaamheidsmarkt 16 september

Reminder voordeur isolatie

Slimme buren werken samen

Collectieve inkoop deuren door Energiecoöperatie Gouda