Ondertekenen zienswijzen TVW uit Achterwillens

IMG_5151

Op 23 augustus jongstleden bespraken zo’n 10 bewoners met het kernteam Energie uit Achterwillens de in te dienen zienswijzen bij de Transitie Visie Warmte (TVW). Deze zienswijzen door bewoners(organisaties) moeten 8 september uiterlijk binnen zijn bij de gemeente Gouda. De gemeente voorziet deze van een reactie en stuurt deze daarna op 29 september door naar de gemeenteraad. In een drietal vergaderingen komt de gemeenteraad vervolgens in december 2021 tot een besluit. Naar verwachtingen krijgen bewoners de gelegenheid hun zienswijze toe te lichten in de vergadering van oktober.

Wij spraken met de aanwezigen op 23 augustus af dat het kernteam de geuite meningen van die avond in een zienswijze zou samenvatten. De tekst die het kernteam opstelde kunt u inzien via deze link. Daarnaast wilden we bewoners met een eigen zienswijze de kans geven die kenbaar te maken aan de andere bewoners van Achterwillens.

Wat kunt u nu doen?

1.

U kunt de zienswijze die het kernteam Energie uit Achterwillens heeft geschreven na lezing (zie onderstaande tekst) ondertekenen via deze link. Ondertekenen kunt u tot en met 7 september! De lijst met ondertekenaars sturen wij dan uiterlijk 8 september door naar de gemeente.

2.

Dat geldt ook voor de zienswijzen die wijkbewoner Ies van der Werf los van ons kernteam opstelde. Deze zienswijze is opgebouwd uit drie onderdelen. Deze kunt u lezen via de link naar zijn algemene opmerkingen (deel 1), gedetailleerde opmerkingen (deel 2) en de opmerkingen en vragen bij de bijlagen (deel 3). Als u het eens bent met deze zienswijzen, dan kunt deze mede ondertekenen via deze link.

3.

Tenslotte kunt u stukken kopiëren uit de zienswijzen van het kernteam (zie tekst hieronder) of uit die van Ies van der Werf (zie de links onder punt twee hiervoor) en uw eigen zienswijze samenstellen en aanvullen. Die moet u dan ook uiterlijk indienen via deze link (met uw DigiD) of per post opsturen naar:

College van B&W Gouda,

t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies,

postbus 1086,

2800 BB GOUDA

INTEGRALE TEKST Zienswijzen TVW vanuit Achterwillens

Het kernteam van de werkgroep Energie uit Achterwillens heeft op 23 augustus 2021 met een tiental aangemelde bewoners (zie foto) van gedachten gewisseld over de zienswijzen die wij gaan indienen bij de Transitie Visie Warmte. Uit deze gedachtenwisseling is een aantal onderwerpen gekomen dat wij hebben uitgeschreven en ter e-ondertekening hebben aangeboden aan ons bekende bewoners van de wijk Achterwillens.

U vindt bijgevoegd de geformuleerde zienswijzen en de ondertekening door bewoners. Wij rekenen er op dat u onze zienswijzen meeneemt in de besluitvorming.

Met een vriendelijke groet, kernteam werkgroep Energie uit Achterwillens

e-mail: energie@achterwillens.eu

 

Zienswijze met betrekking tot de algemene doelstelling van de CO2 reductie van de gemeente Gouda.

De nadruk in de TVW dient meer dient zich meer te richten op  de CO2 reductie. Denk daarbij aan lokaal op te wekken energie.

De voorliggende TVW richt zich te eenzijdig op “Van het aardgas af” Voor een CO2 reductie is meer nodig en ook mogelijk.

Zienswijze met betrekking tot Participatie en Communicatie:

In de TVW is het opnemen van de visie dat de gemeente Gouda een ‘samenwerkende overheid’ is, een absolute voorwaarde om optimale participatie bij de Wijk uitvoeringsplannen te garanderen.

In Achterwillens is in het proces van de Verkenningsbuurten slechts 5-10% van de bewoners bereikt. Het resultaat van de bewonersavonden is bovendien dat een ruime meerderheid van de aan de bijeenkomsten deelnemende bewoners nog niet aan de slag wil met een Wijkuitvoeringsplan cq als startbuurt. Deze opstelling van bewoners (responsief) sluit naadloos aan op de responsieve sturingsfilosofie van de gemeentelijke overheid zoals opgenomen in de  TVW. In de TVW is een nieuwe kadernota Participatie en Communicatie voorzien. De voorliggende TVW is nog tot stand gekomen op basis van de huidige inspraaknota. De nieuwe Omgevingswet en  de daaraan te koppelen nieuwe gemeentelijke participatie notitie zijn nog niet vastgesteld, maar van grote invloed op de TVW-kadernota Participatie en Communicatie. Uit het proces en de stukken rond de TVW blijkt dat de gemeente Gouda in haar wettelijke regierol pas aan het begin staat van:

  • het smeden van een “duurzame coalitie”[1] van betrokken partijen met een gezamenlijk doel: het realiseren van de voorgenomen CO2-uitstootreductie ;
  • het hanteren van de nodige sturingsfilosofie voor dit beleid, namelijk een samenwerkende overheid[2] in plaats van een responsieve overheid.

We vinden dan ook dat er meer urgentie moet worden gegeven in de TVW tot het oprichten van een organisatie die zich gaat richten op het vormen van een duurzame coalitie op stedelijk (bestuurlijk platform) en wijkniveau. Met verschillende partijen dienen op basis van gezamenlijk gedragen doelen concrete plannen opgesteld en uitgewerkt te worden met als doel de betrokken organisaties en de bewoners van Gouda gemotiveerd aan de slag te laten gaan met maatregelen die bijdragen aan de CO2 reductie. In de wijk Achterwillens ervaren we dat bewoners vanwege de kosten niet gemotiveerd zijn om bijvoorbeeld de CV-ketel te vervangen door een warmtepomp. Een ander voorbeeld zijn bewoners uit de wijk Middenwillens-West. Deze wijk is aangewezen als verkenningsblok. Slechts een klein deel van de bewoners zegt hiervan op de hoogte te zijn en nogal wat bewoners zijn het natuurlijke vervangingsmoment al voorbij.

Zienswijzen uit Achterwillens met betrekking tot de visie op samenhangende besluitvorming en volgordelijkheid in het energie transitie proces.

 1: Voor een effectieve en efficiënte aanpak van de energietransitie is het een voorwaarde dat er een (uitgewerkte) visie is op wie, waarom, wanneer en waarover besluit. In de TVW is niet duidelijk wie op welk moment waarover beslist. De beslismacht van bewoners, B&W en gemeenteraad in het WUP is (nog) niet uitgewerkt. Uiteraard hangt dit samen met het niet uitgewerkt zijn van participatie/communicatie en een sturingsfilosofie voor de energietransitie. Duidelijkheid daarover is gewenst zodat bewoners weten welke inzet en bijdragen in de besluitvorming te verwachten is.

2: De TVW dient voorrang te geven aan het ontwikkelen van een gemeentelijke visie op de sturing naar warmtenetten, dit om bijvoorbeeld isolatie keuzes van individuele woningen te kunnen laten aansluiten op een eventueel warmtenet.  In een aantal wijken/buurten is de realisatie van een collectief warmtenet een goede optie. De TVW geeft prioriteit aan de isolatie van de woning. Maximale isolatie van een woning is gewenst maar niet in alle gevallen mogelijk/haalbaar. De aanleg van een laag, hoog- of middel-temperatuur warmtenet stelt eisen aan de isolatiegraad van aangesloten woningen.De  ontwikkeling en besluitvorming van warmtenetten is  een langduriger proces , langer  dan voor te nemen isolatiemaatregelen of  alternatieve warmtebronnen door woningeigenaren. Daarom is het noodzakelijk om met voorrang te verkennen welke technisch en financiële mogelijkheden er zijn. Daarnaast is het belangrijk vast te stellen hoe groot de  bereidheid onder bewoner is om hierin mee te gaan.

Zienswijzen uit Achterwillens met betrekking tot financierbaarheid van de energietransitie:

1: Wij vinden het noodzakelijk dat er een gemeentelijke toets komt op vergunningen en subsidies met betrekking tot de  CO2 uitstootreductie. In combinatie met een monitor ontstaat dan het noodzakelijk inzicht waar het gemeentelijk beleid wel of geen directe invloed uitoefent op de maatregelen  rond  de vermindering van de  CO2-uitstoot. Wij maken ons grote zorgen om de financierbaarheid van alle te nemen maatregelen. We vragen ons daarbij af of de beoogde doelstelling volledig CO2 neutraal in 2040 haalbaar is De  TVW stelt als doel dat woonlasten bij en door de  te nemen maatregelen gelijk blijven. Het zogenaamde woonlasten neutraal. De TVW stelt zich nogal afwachtend op ten aanzien van subsidies en regelgeving door andere overheden. Tegelijkertijd wonen doorgaans de bewoners met de smalste beurzen in de meest slecht te isoleren woningen. In combinatie met stijgende belastingen en kosten van het aardgasgebruik leidt dit tot een ongewenste grotere ongelijkheid in de Goudse samenleving. Wij verwachten dat in uw besluit TVW vorm gegeven wordt aan een toets op alle ter zake doende gemeentelijke vergunningen en financieringen met betrekking tot CO2-reductie maatregelen). Aanvullend daarop verwachten we dat er een monitor wordt ingericht om de geboekte successen inzichtelijk te maken.

2: Het borgen in de TVW van het streven naar 50%-lokaal eigendom van energie opwekkingsinstallaties van meer dan 15 kW.

De TVW is volgend in het bevorderen van het doel van 50% lokaal eigendom. De gemeente zou meer initiatief moeten nemen tot het versnellen van zonnedaken op schoolgebouwen (sportaccommodaties, winkels, bedrijven en ander vastgoed). Lokale energiecoöperaties dienen actief met gemeente en vastgoedbeheer samen te werken met als doel om tot financiële arrangementen te komen om lokale energie opwekking te combineren met lokaal eigendom.

Gouda, 7 september 2021

[1] https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/aardgasvrij/transitievisie-warmte-en-wijkuitvoeringsplan

[2] https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/een_praktische_handreiking_voor_succesvol_interbestuurlijk_samenwerken.pdf

 

 

1 reactie

  1. […] U kunt er ook voor kiezen om beide zienswijzen te ondertekenen. Wilt u alles nog een keer goed nalezen voordat u tekent: ga dan naar het vorige bericht op deze website. […]

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op ons nieuws en ontvang een e-mail als er een nieuw bericht is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

Gezocht: ervaringen met plaatsen kunstofkozijnen

Testers gezocht voor de BuurtWarmteWijzer App!

Achterwillens aan de slag met BuurtWarmteWijzer

Een warmtenet in onze wijk? Doe en denk met ons mee!

Subsidiepot voor verduurzaming aangevuld!

Gratis Goudse energiecoach worden?

Achterwillens duurzaam op Duurzaamheidsmarkt 16 september

Reminder voordeur isolatie

Slimme buren werken samen

Collectieve inkoop deuren door Energiecoöperatie Gouda